Brukervilkår

1. Om disse brukervilkårene generelt

Lexi AI AS eier dette nettstedet. Aksjeselskapet er et norsk selskap registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummeret 931 773 208.

Disse brukervilkårene (“Vilkårene”) gjelder for tjenester ytet av Lexi AI AS (”Lexi AI”) og inneholder viktig informasjon om Kundens og Brukerens juridiske rettigheter og plikter.

Lexi AI anbefaler Bruker og Kunden å lese Vilkårene nøye når de går inn på Nettstedet og før de kjøper tilgang eller tar i bruk Plattformen.

Ved å gå inn på Nettstedet og/eller bruke Plattformen, godtar Kunden og Bruker Vilkårene og bekrefter at de forstår at vilkårene etablerer en juridisk bindende avtale med Lexi AI hvor det pålegges bindende forpliktelser for Bruker og Kunden.

2. Definisjoner

“Bruker”: en fysisk person som har tilgang til Nettstedet og/eller bruker Plattformen.

“Kunde”: en fysisk person som vil bruke Plattformen og er registrert som en Kunde når Abonnementet opprettes.

“Abonnement”: Kundens abonnement slik det fremgår på Nettstedet for bruk av Plattformen.

“Abonnementsperiode”: hvert Abonnement gjelder for en periode, og fornyes deretter, som angitt i disse vilkårene.

“Myndig”: en person som er minst 18 år.

“Nettstedet”: lexiai.no og alle undersider.

“Plattformen”: chat.lexiai.no.

3. Om Plattformen

Plattformen (”Lexi”) er et chatbot-verktøy rettet mot jusstudenter som bruker en kombinasjon av språkmodeller, datasystemer og en kombinasjon av eget produsert innhold og rettskilder. Når Kunden eller Bruker bruker Lexi ved å skrive en instruksjon eller et spørsmål i chat-feltet, vil instruksjonen/spørsmålet sendes til Lexi AI sine datasystemer for å finne eventuell relevant informasjon. Videre vil eventuelt relevant informasjon, hvis dette er funnet, og instruksjonen/spørsmålet sendes til språkmodellen som kan bruke og vil prøve å bruke informasjonen for å besvare instruksjonen/spørsmålet.

4. Opphavsrett

Vilkårene og bruk av Plattformen og Nettstedet medfører ikke en overføring av immaterielle rettigheter fra Lexi AI til Bruker eller Kunde. Lexi AI vil til enhver tid beholde alle immaterielle rettigheter tilknyttet Nettstedet og Plattformen. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, logo, navn, priser, design, kildekode og rettigheter til database og varemerker.

Bruker og Kunde forplikter seg til å ikke kopiere, reprodusere, modifisere, demontere, dekompilere (”reverse engineer”), eller lage konkurrerende verk fra Nettstedet og Plattformen.

5. Endring av vilkår

Lexi AI forbeholder seg retten til å endre, legge til og fjerne deler av Vilkårene etter behov og etter eget skjønn. Dette kan gjennomføres på hvilket som helst tidspunkt.

Endringer varsles gjennom at Lexi AI oppdaterer “Sist endret”-dato i forbindelse med Vilkårene.

Dersom endringer av Vilkårene anses som betydelige for Bruker eller Kunde, skal Lexi AI gi beskjed til Kunde og Bruker på Nettsiden.

6. Kunden og Bruker

Kunder og Bruker bekrefter ved bruk av Plattformen at vedkommende

  • (a) er Myndig.
  • (b) er forpliktet til å ikke selge, distribuere, tildele, overføre, lisensiere eller på annen måte utnytte hele eller deler av Nettstedet og Plattformens innhold og funksjoner til kommersielt formål eller drive annen generell distribusjon, enten mot eller ikke mot betaling eller annet vederlag. Ved usikkerhet rundt hva som er tillatt skal Kunden eller Bruker ta kontakt med Lexi AI.
  • (c) er forpliktet til å ikke benytte automatiske eller manuelle metoder til å samle inn innhold fra Nettstedet eller Plattformen.
  • (d) forplikter seg til å ikke innføre eller tillate innføring av virus på Nettstedet eller Plattformen.

7. Abonnementets varighet og oppsigelse

Tilgang til Plattformen tilbys som et løpende abonnement som gjelder for månedlige Abonnementsperioder.

Abonnementet kan sies opp med skriftlig varsel senest 1 måned før utløpet av Abonnementsperioden.

8. Priser

Pris for tilgang til Plattformen er kroner 79 per måned. Nærmere informasjon om pris fremgår på Nettstedet.

Lexi AI forbeholder seg retten til å endre priser med skriftlig varsel med virkning fra neste Abonnementsperiode.

9. Betalingsbetingelser

Betaling for Abonnement skjer med betalingskort. Lexi AI bruker betalingsløsningen Stripe. Betaling vil dermed bli gjennomført i tilknytning til deres plattform.

Kunden godtar å registrere betaling med betalingskort forskuddsvis for hver Abonnementsperiode med de til enhver gjeldende prisene for Abonnementet, inklusive merverdiavgift.

Det er Kundens ansvar at det registrerte betalingskortet er gyldig, har dekning og ikke er sperret. Hvis betalingskortet feiler ved betaling, er det Kundens ansvar å sørge for betaling på annen måte.

Ved forsinket betaling kan Lexi AI stenge tilgangen til Plattformen med umiddelbar virkning inntil betaling i sin helhet har funnet sted.

10. Salgsavtale

Ved kjøp av Abonnement vil Kjøperen inngå salgsavtale og akseptere våre salgsvilkår.

11. Tilgang og bruk

Innhold og funksjonalitet på Plattformen og på Nettstedet er utelukket til personlig bruk for Kunde eller Bruker.

Tilgang til Plattformen kan ikke ved salg, leie eller på annen måte overføres til en tredjepart. Kunden eller bruker er ansvarlig for å endre passord ved mistanke om at passordet er tilgjengelig for andre.

Ellers gjelder også følgende bruksbegrensninger i forbindelse med Plattformen:

  • (a) Lexi AI anbefaler Kunden å ikke gi fra seg sensitive opplysninger når det stilles spørsmål på Plattformen.
  • (b) Ved mye trafikk på Plattformen, forbeholder Lexi AI seg retten til å sette nødvendige begrensninger på antall ganger det er mulig for Kunden å stille spørsmål på Plattformen daglig. Dette er for at Lexi AI skal kunne holde Plattformen tilgjengelig over tid. De nødvendige begrensninger må være rimelige og Lexi AI må gi beskjed.
  • (c) Kunden må overholde gjeldende lover ved bruk av Plattformen og plikter å ikke bruke Plattformen til å komme med ytringer eller utføre eller forsøke å utføre handlinger som kan være trakasserende, skadelige for individer, samfunnet, Lexi AI og underleverandører.
  • (d) Kunden plikter å ikke misbruke Plattformen, for eksempel ved å generere og spre villedende eller falsk informasjon, eller ved å villede tredjepersoner om at informasjonen kommer fra et menneske og ikke en språkmodell.

Lexi AI forbeholder seg retten til å gjøre undersøkelser som er rimelige og nødvendige for å sikre at Nettstedet og Plattformen benyttes i samsvar med Vilkårene, så lenge dette er i samsvar med Personvernerklæringen.

Dersom Vilkårene i denne avtalen brytes, forbeholder Lexi AI rett til å begrense eller utestenge Brukeren eller Kunden fra Nettstedet og Plattformen, eller utføre andre tiltak Lexi AI anser som nødvendig.

Dersom brudd på Vilkårene medfører et økonomisk tap, kan Lexi AI kreve dette økonomiske tapet erstattet.

12. Funksjonalitet, innhold og endringer

Kunden får ved kjøp av Abonnement tilgang til bruk av Plattformen og dens funksjonalitet og innhold slik som det foreligger på Plattformen ved inngåelse av abonnement.

Lexi AI har rett til å oppdatere, vedlikeholde og videreutvikle Nettsiden og/eller Plattformen.

Nettsiden og/eller Plattformen kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av omstendigheter både innenfor og Lexi AI sin kontroll, slik som nødvendig oppdateringer, vedlikehold og videreutvikling, og utenfor Lexi AI sin kontroll, slik som nedetid ved Lexi AI sine underleverandører.

I den grad det er praktisk mulig, vil Lexi AI gi informasjon om utilgjengelighet på forhånd.

13. Ansvar

Bruk av Nettstedet eller Plattformen foregår på Kundens eller Brukerens egen risiko. Lexi AI påtar seg intet ansvar for Kundens eller Brukerens bruk av Nettstedet eller Plattformen.

Innhold som forekommer på Nettstedet eller Plattformen er enten produsert av Lexi AI eller består av informasjon fra rettskilder. Dette blir gjort tilgjengelig, bearbeidet og formidlet ved bruk av språkmodeller og datasystemer. Lexi AI innestår ikke for at alt av innholdet er korrekt, nøyaktig, fullstendig eller oppdatert.

Feil ved innhold eller funksjonalitet som Bruker eller Kunden blir oppmerksomme på, settes pris på om meddeles til Lexi AI.

Lexi AI gir ingen garantier vedrørende Nettstedet sin funksjon eller tilgjengelighet.

Bruker og Kunden erkjenner at Plattformen ikke kan anses å levere en advokat- eller annen rådgivningstjeneste.

Lexi AI kan ikke gjøres ansvarlig for direkte eller indirekte tap forårsaket av bruk av Plattformen eller Nettstedet, eller på et nettsted som er koblet sammen med disse, så lenge et slikt ansvar ikke følger av ufravikelig lovgivning.

Kunden eller Brukeren skal holde Lexi AI skadesløs mot krav, søksmål og tap som måtte oppstå som følge av

  • (a) Kundens eller Brukerens brudd på Vilkårene i denne avtalen
  • (b) Misbruk av tjenesten av en tredjepart der slikt misbruk var mulig som følge av at Kunden eller Brukeren ikke tok rimelige forholdsregler for å beskytte passord.

14. Hyperlenker

Lexi AI kan potensielt henvise til andre forsvarlige nettsider som eies og er levert av tredjemenn via vår Plattform eller Nettsted. Ved bruk av en slik nettside erkjenner Bruker eller Kunden at Lexi AI ikke er ansvarlig for disse nettsidene og at bruk skjer utelukkende på Brukerens eller Kundens risiko.

15. Underleverandører

Lexi AI kan når som helst bruke underleverandører eller samarbeidspartnere til å levere hele eller deler av Nettstedet og Plattformen, og har ingen forpliktelse til å varsle Kunden og Brukerne om dette. Kunden eller Brukeren har ikke direkte avtaleforhold med, eller rettigheter i forhold til slike underleverandører eller samarbeidspartnere.

16. Lovvalg og tvisteløsning

Vilkårene i denne avtalen og en tvist som skulle oppstå som følge av Vilkårene eller bruk av Plattformen, skal være underlagt norsk rett.

Partene skal bestrebe seg på å løse eventuelle konflikter eller uenigheter via e-post.

Tvister som måtte oppstå og som ikke løses gjennom kommunikasjon via e-post skal avgjøres av norsk rett med Oslo tingrett som verneting.