Oversikt over temaer for JUS1211

For å hjelpe deg som tar JUS1211 har vi laget en liten oversikt over noen av de mest sentrale ulovfestede og lovfestede temaene og begrepene som du bør kunne til eksamen. Her er oversikten: 

Familierett 

 • Ekteskapets inngåelse 
 • Ekteskapets oppløsning
 • Underholdsplikt
 • Sameie mellom ektefeller
 • Sameie mellom samboere
 • Omstøtelse av disposisjoner av en ektefelle
 • Gjeldsansvar mellom ektefeller
 • Gjeldsansvar mellom samboere 
 • Avtale om formuesordningen, særeie
 • Ugyldige ektepakter
 • Omgjøring og lemping av avtaler mellom ektefeller
 • Skifteoppgjør, deling av formuen (ved ekteskap)
  • Tidspunkt for deling og hva som er med i skifteoppgjøret
  • Likedeling 
  • Forloddskrav
  • Skjevdelingsmidler
  • Gjeldsfradrag
 • Vederlagskrav ved ekteskap
 • Vederlagskrav ved samboerforhold
 • Lemping av samboeravtale
 • Naturalutlegg ved ekteskap
 • Naturalutlegg ved samboerforhold
 • Foreldreansvar
 • Forholdet mellom barn og foreldre ved separasjon og skilsmisse

Arverett 

 • Slektens arverett 
 • Ektefellers arverett
 • Samboers arverett 
 • Uskifte – Ektefeller
  • Rett til uskifte
  • Ved særkullsarvinger
  • I forbindelse med avdødes testament
  • Hva som går inn i uskifteboet
  • Gjeldsansvar 
  • Rådighet under uskifte 
  • Gaver under uskifte
  • Adgangen til å gi arveoppgjør av uskifteformuen
  • Skifte ved misbruk av uskifteboet
  • Skifte av uskifteformuen
 • Uskifte – Samboere
  • Rett til uskifte 
  • Gjeldsansvar
  • Hva som går inn i uskifteboet
 • Livs- og dødsdisposisjoner
 • Formkrav til testamenter og ugyldige testamenter
 • Nødtestament 
 • Tilbakekall og endringer av testament
 • Felles testament og gjensidig testament 
 • Tolkning av testament
 • Forutsetningssvikt
 • Naturalutlegg

Fast eiendoms rettsforhold

 • Eiendomsgrenser
  • Til vanns og til lands
  • I luftrommet og i undergrunnen
 • Strandretten
  • Krenkelse
  • Tilflottsrett
  • Utbyggingsrett 
 • Tinglysing
 • Hevd
  • Bruksrett 
  • Eiendomsrett
  • Virkninger av hevd
  • Mothevd 
  • Frihevd
 • Alders tids bruk
 • Servitutter
  • Stiftelse
  • Urimelig eller uturvande er til skade eller ulempe for andre
  • Omskiping 
  • Avskiping
  • Avhending 
  • Forkjøp 
  • Rådighetsmisbruk 
 • Sameieloven
  • Retten til bruk og utnytting og begrensninger (uturvande…)
  • Flertallsvedtak
  • Stell og vedlikehold
  • Utgifts- og inntektsfordeling
  • Salg
  • Forskjøpsrett
  • Utløsning av misbruker
  • Oppløsing
 • Grannelova/Nabolova
  • Uturvande…
  • Trær
  • Retting
 • Ekspropriasjon
  • Grunnloven § 105
  • EMK P1-1
 • Friluftsloven
 • Allmenningsrett

Tre tips

1. Utforsk rettskilder med Lexi: Start med å kartlegge de rettskildene som er relevante i forbindelse med temaene. For å gjøre dette mer interaktivt, kan du benytte deg av Lexi. Lexi gir deg muligheten til å chatte direkte med den de relevante rettskildene og enkelt lage tilpassede notater i forbindelse med disse.

2. Visualiser med tankekart: Lag tankekart over temaene og relevante rettskilder. Du kan også inkluder de ulike stegene involvert i vurderingene relatert til hvert tema.

3. Prioriter gjennom fargekodet tabell: Lag en oversiktlig tabell hvor du kategoriser hvert tema basert på din forståelse – for eksempel ved å bruke fargekoder. Det er viktig å merke seg at ikke alle temaene og undertemaene er like relevante, så vær strategisk og prioriter for effektiv bruk av studietiden.

Lykke til på eksamen!


Lagt ut