Lexi for JUS1211

Lexi har tilgang til en skreddersydd kunnskapsbase tilpasset ditt emne.

Vi har kartlagt relevant informasjon som jusstudenten går igjennom i et semester på Rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo som Lexi har tilgang til.

Blant det vi har kartlagt og strukturert er relevante paragrafer, deler av relevante forarbeider, rettspraksis og ulovfestede tema for familieretten, arveretten og fast eiendoms rettsforhold, og vi har utviklet Lexi sin kunnskapsbase basert på dette. Hvis du stiller et spørsmål som kan relateres til informasjonen i kunnskapsbasen vil Lexi kunne svare basert på denne informasjonen.

De ulike delene av kunnskapsbasen

Rettspraksis: Vi har kartlagt og analysert sentrale avgjørelser og produsert en samling av tekster om hva saken handlet om og hva som ble vurdert (som er relevant for deg som tar JUS1211).

Ulovfestede temaer: Vi har kartlagt og produsert tekster om ulovfestede temaer hvor vi har laget en egen struktur som skal hjelpe deg å enkelt forstå temaet og det rettslige grunnlaget.

Lover: Ekteskapsloven; Arveloven; Barnelova; Grannelova; Hevdslova; Sameigelova; Servituttlova; Friluftsloven; Matrikkellova; Plan- og bygningsloven; Tingslysingsloven; Tomtefesteloven; Vannressursloven; Vassdragsloven; Grunnloven

Sentrale forarbeider: For de sentrale lovene vil du kunne finne både merknader til paragrafene + oversikt over kapitlene til forarbeidet.

Lexi er ikke perfekt, så feil og mangler kan forekomme.

Gjerne kontakt oss (post@lexiai.no) hvis du oppdager noe feil, så skal vi prøve å oppdatere og forbedre raskt!